Bạn có thể tham gia cùng 50.000 thành viên khác của MCG Capital cùng học hỏi và bàn luận tại:

Telegram Channel: https://t.me/marcuscryptogroup

Telegram Group Chat: https://t.me/marcuscryptogroupchat

Fanpage: https://www.fb.com/groups/Mcgcapitalgroup

Youtube: https://www.youtube.com/c/MCGCapital